דף הבית / מאמרים ומחקרים / שלב הראשון של התוכנית הלאומית להיערכות לשינוי אקלים
תוכנית היערכות לאומית לשינוי אקלים. קרדיט לצילום- שי פל

שלב הראשון של התוכנית הלאומית להיערכות לשינוי אקלים

אינדקס חברות וספקים

המשרד להגנת הסביבה מפרסם את השלב הראשון של התוכנית הלאומית להיערכות לשינוי אקלים; שלב זה כולל מיפוי של התחומים המושפעים משינוי אקלים בישראל והמהלכים המרכזיים להתמודדות ומזעור הסיכונים

פרסום

 

התוכנית כוללת 48 מהלכים וכ-200 משימות שעל כ-30 משרדים וגופים ממשלתיים לקדם ולבצע בשנים הקרובות במטרה לשפר את היערכות ישראל למשבר האקלים; כ-50% מהמהלכים בתוכנית עוסקים בביסוס ופיתוח תשתית ידע, ביצוע ויישום וגיבוש תוכניות

 

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן: "שינוי האקלים הוא אחד מנושאי הליבה של פעילות המשרד להגנת הסביבה. המשרד שם דגש רב על תחום היערכות ישראל לשינוי אקלים בקרב משרדי הממשלה והשלטון המקומי, זאת לצד תוכניות המשרד בתחום המיטיגציה, שבאות לידי ביטוי באמצעות קידום חוק האקלים, הפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית. התוכנית הלאומית להיערכות לשינוי אקלים מהווה מפת דרכים למשרדי הממשלה ולרשויות המקומיות במספר עולמות תוכן והמהלכים המרכזיים הנעשים בהם. אנו פועלים להגן על האוכלוסייה ועל הטבע כתוצאה משינוי האקלים ומחויבים לחלוק בשקיפות את האתגרים ואת ההתקדמות שלנו, בעבודה משותפת עם השותפים במשרדי הממשלה והרשויות המקומיות, על מנת להבטיח היערכות מיטבית וסביבה בטוחה לתושבי מדינת ישראל ולטבע בהווה ובעתיד"

 

למסמך המלא: https://tinyurl.com/dy226kwc

 

המשרד להגנת הסביבה מפרסם את השלב הראשון של תוכנית ההיערכות הלאומית לשינוי אקלים. תוכנית ההיערכות הלאומית נועדה לאבחן ולמפות את התחומים המושפעים משינוי האקלים בישראל, לזהות את אופן ההשפעה עליהם, לתעדף באופן ראשוני מהלכים מרכזיים ולגבשם לטובת צמצום הסיכונים וניצול ההזדמנויות בתחומים אלה.

 

התוכנית מתייחסת לציר האדפטציה (הסתגלות לשינוי אקלים) וכוללת את החזון, עולמות התוכן, העקרונות, היעדים והמהלכים המרכזיים שמופו לטובת היערכות מיטבית. התוכנית גובשה בהתבסס על סקירת תוכניות היערכות בין-לאומיות, עבודות קודמות שנעשו בישראל, שיח עם המשרדים וגופי ממשל ושלטון מקומי נוספים, שיח עם מומחים, וסקירת מהלכים שגיבשה המנהלת בשנות פעילותה.

 

מנהלת ההיערכות לשינוי אקלים שמוביל המשרד להגנת הסביבה תמשיך ותפתח מתודולוגיה לבחינת עלות-תועלת אשר תיושם על המהלכים והמשימות של שלב המיפוי ואשר תאפשר תיעדוף של המשימות והמהלכים. לאחר ניתוח זה ניתן יהיה לקדם את המהלכים בעלי הערך הגבוה ביותר תחילה במסגרת תוכנית יישום שתיקבע; בימים אלו מקדם המשרד להגנת הסביבה את חוק האקלים, אשר יספק מעטפת מחייבת להכנת התוכנית הממשלתית ותוכניות ההיערכות המשרדיות ולמעקב אחר יישומן, לצד מאמצי מיטיגציה (הפחתה) ומאמצים נוספים בתחום האקלים.

 

שינוי האקלים בישראל בא לידי ביטוי בארבע מגמות עיקריות: חם יותר (עלייה בטמפרטורה), יבש יותר )ירידה בהיקף המשקעים), גבוה יותר (עליית מפלס הים) וקיצוני יותר (עלייה בתדירות אירועי מזג אוויר קיצוני). המגמות הללו הדדיות, מעצימות זו את זו, ולכל אחת בנפרד פוטנציאל הרסני אדיר על מדינת ישראל.

 

השלב הראשון של התוכנית הלאומית הוא שלב המיפוי, ומחולק לחמישה שלבים:

 

1.סקירת תחום שינוי האקלים בעולם ובישראל: בשלב הראשון נבחנו המגמות וההשפעות האפשריות של שינוי האקלים על העולם בכלל ועל ישראל בפרט, כולל השפעות על רשויות מקומיות. בנוסף, נסקרו עבודות קודמות שהתבצעו בארץ בתחום ההיערכות וזוהו השלכות ומהלכים נוספים שהומלץ כי יבוצעו בישראל.

 

2.סקירת תוכניות היערכות בין-לאומיות: בשלב זה נבחנו תוכניות היערכות לשינוי אקלים בשלוש מדינות: הולנד, אנגליה וניו זילנד, הנחשבות מתקדמות בתחום. מתוך התוכניות זוהו השלכות נוספות ומהלכים אפשריים להתמודדות עימן. בוצע ניתוח אופי המהלכים המרכזיים של התוכניות על מנת להטמיעם בתוכנית הישראלית.

 

3.הגדרת חזון, עקרונות, יעדים ומהלכים עבור התוכנית הלאומית: על סמך הסקירות שהתבצעו, התוכניות המשרדיות, התוכניות המוניציפליות ודיונים עם משרדים וגופים ממשלתיים ומקומיים שפועלים בנושא, הוגדרו חזון, עקרונות, יעדים ומהלכים ראשוניים עבור תוכנית ההיערכות הלאומית לשינוי אקלים בישראל.

 

4.דיוק היעדים והמהלכים של התוכנית הלאומית: המנהלת נפגשה על מנת לתקף ולטייב את החזון, העקרונות, היעדים והמהלכים שגובשו. במפגש חולקו חברי המנהלת לשולחנות חשיבה על פי הרקע המקצועי הרלוונטי לגופים אותם הם מייצגים, לשם עיבוד, הוספה, תיקון ותעדוף של יעדים ומהלכים בכל תחום ותחום. בסיום המפגש הוצגו התובנות והמהלכים בכל אחד מעולמות התוכן, ולאחר מכן נערך תעדוף נוסף (רוחבי) של כלל המהלכים על ידי חברי המנהלת. לאחר המפגש התקבלו הערות והתייחסויות נוספות מחברי המנהלת בנוגע למהלכי התוכנית.

 

5.שיתוף ציבור: לבסוף, במסגרת מפגש שיתוף ציבור רחב שהתקיים בחודש נובמבר 2023, הוצגה תוכנית ההיערכות הלאומית על ידי נציגי התחומים, והתקבלו התייחסויות משותפים נוספים במשרדי ממשלה, ברשויות מקומיות, בארגוני מגזר שלישי ועוד.

 

תוכנית ההיערכות הלאומית לשינוי אקלים, אשר גובשה בין היתר על בסיס התוכניות המשרדיות בנושא, מציגה גישה מקיפה החולשת על חמישה עולמות תוכן (ביטחון וחירום; כלכלה; שטחים בנויים ותשתיות; חקלאות טבע ומים; בריאות ורווחה) ועולם תוכן רוחבי אחד. מהלכי התוכנית נועדו להתמודד עם האתגרים הדחופים שמציב שינוי האקלים באותם עולמות התוכן. עבור כל אחד מעולמות התוכן התוכנית מפרטת יעדים ומהלכים ראשוניים לצורך היערכות מתאימה של מדינת ישראל למשבר האקלים.

 

התוכנית כוללת 48 מהלכים וכ-200 משימות שעל כ-30 משרדים וגופים ממשלתיים לקדם ולבצע בשנים הקרובות במטרה לשפר את היערכות ישראל למשבר האקלים. כ-50% מהמהלכים בתוכנית עוסקים בביסוס ופיתוח תשתית ידע, ביצוע ויישום וגיבוש תוכניות.

 

במסגרת התוכנית נקבעו 5 עקרונות פעולה מרכזיים העומדים בבסיס אסטרטגיית ההיערכות.

 

עקרונות אלו משקפים את סדרי העדיפויות ואת הצורך באסטרטגיה גמישה, מכלילה, אינטגרטיבית ורב-מגזרית. בנוסף, עקרונות אלה הם הקווים המנחים ליישום התוכנית הראשונה להיערכות לשינוי אקלים בישראל ותוכניות ההיערכות העתידיות, ולאורם ימומשו וייושמו המהלכים. העקרונות הם:

פרסום

 

התייחסות לאוכלוסיות פגיעות במימוש המהלכים: התאמת המענים המיידיים וארוכי הטווח לאוכלוסיות הפגיעות ביותר לשינוי אקלים, במסגרת בניית יכולת הסתגלות לכולם.

 

הפחתת סיכונים תוך שמירה על הטבע בעזרת שימוש בפתרונות מבוססי טבע: מדיניות, תכנון ורגולציה התומכים בפתרונות המבוססים על אמצעים טבעיים, תוך הגנה על הטבע, שיפורו ושיקומו.

 

פתרונות מודולריים המאפשרים התאמה לכמה תרחישים: תכנון פעולות והחלטות באופן המאפשר גמישות והסתגלות למגוון תרחישים.

 

•גיבוש שיתופי פעולה רב-מגזריים ובין-לאומיים: קידום מומחיות קולקטיבית ועבודה משותפת להתמודדות עם אתגרי אקלים מורכבים בישראל ובעולם.

 

רשויות מקומיות כשותפות מרכזיות בהיערכות לשינוי אקלים: היכרות הרשויות עם הקהילות המקומיות ושילוב הידע והאמצעים שברשותן ליצירת חוסן אקלימי בתחומי האחריות של הרשויות.

 

לאחר השלמת שלב זה של התוכנית, מנהלת ההיערכות לשינוי אקלים שמוביל המשרד להגנת הסביבה תמשיך ותפתח מתודולוגיה לבחינת עלות-תועלת אשר תיושם על המהלכים והמשימות של שלב המיפוי ואשר תאפשר תיעדוף של המשימות והמהלכים. לאחר ניתוח זה ניתן יהיה לקדם את המהלכים בעלי הערך הגבוה ביותר תחילה במסגרת תכנית יישום שתיקבע.

 

תוכנית זו מקודמת מתוקף החלטת ממשלה 4079 – היערכות ישראל להסתגלות לשינויי אקלים. בימים אלו מקדם המשרד להגנת הסביבה את חוק האקלים, אשר יספק מעטפת מחייבת להכנת התוכנית הממשלתית ותוכניות ההיערכות המשרדיות ולמעקב אחר יישומן, לצד מאמצי מיטיגציה ומאמצים נוספים בתחום האקלים.

 

Print Friendly, PDF & Email
מצטרפים לדף הפייסבוק של מים-נט ונשארים מעודכנים כל הזמן‎

אודות מערכת פורטל מים נט

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל מים נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים ,ידיעות מהארץ העולם ועוד המון אינפורמציה בתחום תעשיית המים ותעשיית איכות הסביבה. בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר. כמו כן אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתם בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל: [email protected]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הרשמו לניוזלטר

כדי להיות תמיד מעודכנים