דף הבית / תקנות וחוקים / כללי המים הסדר מפורט לאזור קיצוב-הוראת שעה(, התשע”ג-2013

כללי המים הסדר מפורט לאזור קיצוב-הוראת שעה(, התשע”ג-2013

כללי המים )הסדר מפורט לאזור קיצוב) )הוראת שעה(, התשע”ג-2013 1 כללי המים )הסדר מפורט לאזור קיצוב( )הוראת שעה(, התשע”ג-2013 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 23 ו–37 לחוק המים, התשי”ט-1959 )להלן – החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיפים 38 עד 40 ו–124יח)ד( לחוק,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב )להלן – מועצת הרשות( כללים אלה: הגדרות 1. בכללים אלה – “כמות גשם” – ממוצע משוקלל במילימטרים של כמויות המשקעים, שירדו ונמדדו בתקופה שבין יום ט”ו בתשרי התשע”ג )1 באוקטובר 2012( לבין יום כ’ בניסן התשע”ג )31 במרס 2013( בתחנות המטאורולוגיות; “מנהל הרשות הממשלתית” – מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב שמונה לפי סעיף 124יט לחוק; “שנת הרישוי 2013” – השנה שתחילתה ביום י”ט בטבת התשע”ג )1 בינואר 2013( וסיומה ביום כ”ח בטבת התשע”ד )31 בדצמבר 2013(; “תחנות מטאורולוגיות” – התחנות המטאורולוגיות המפורטות ברשימה שיפרסם מנהל הרשות הממשלתית באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב ועל פי היחס ביניהן, כפי שיקבע שם. הקצאה לחקלאות 2. על אף האמור בכל דין, בשנת הרישוי 2013 הקצאת המים למטרת חקלאות, תהיה – )1( לעניין מים שפירים לחלוקה בכל הארץ למעט האזורים הנקובים בפסקה )4( – כמות של 483 מיליון מטרים מעוקבים, ואולם רשאי מנהל הרשות הממשלתית להוסיף על כמות זו, בכל אחד ממקרים אלה, כמפורט להלן: )א( עלתה כמות הגשם על 570 מילימטרים – רשאי מנהל הרשות הממשלתית להוסיף על הכמות האמורה ברישה תוספת של עד 50 מיליון מטרים מעוקבים של מים שפירים; החלטת מנהל הרשות תהיה בהתחשב בתנאים ההידרולוגיים, בשים לב לצורך בשיפור מצב מקורות המים, ובאישור מועצת הרשות; _________________ 1. ק”ת 7205, התשע”ג )2.1.2013(, עמ’ 525. הוראות לגבי שנת 2011 פורסמו בק”ת 6962, התשע”א, עמ’ 470 ולגבי שנת 2010 בק”ת 6878, התש”ע, עמ’ 952. הוראות לגבי שנת 2012 פורסמו בק”ת 7066, התשע”ב, עמ’ 471. 9393 1.4.2013 -1- לכ תויוכזה תורומש – דרשמה תנגהל הביבסה © )ב( ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי המצב ההידרולוגי באזורים שנקבע לגביהם, שתוספת הפקה מהם היא בגדר “הפקת בצורת”, כהגדרתה בסעיף 6(7( לתוספת השנייה לחוק, מאפשר זאת, רשאי הוא להוסיף על הכמויות האמורות ברישה ובפסקת משנה )א( תוספת שלא תעלה על 20 מיליון מטרים מעוקבים; )ג( ראה מנהל הרשות הממשלתית שמצבם של מקורות מים בתחום סובב כנרת, שהפקה מהם אינה גורעת ממאזן המים במערכת הארצי, מאפשר זאת, ושהאספקה ממקורות אלה היא לצרכני האזור, רשאי הוא להוסיף על הכמויות האמורות ברישה ובפסקאות משנה )א( ו–)ב( כמות של עד 20 מיליון מטרים מעוקבים; מנהל הרשות יפרסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב את מקורות המים שמהם הותרה הפקה נוספת ואת כמויות המים שהותרו להפקה מכל מקור; )2( לעניין מי שפד”ן – כמות של 137 מיליון מטרים מעוקבים של מים ממפעל השפד”ן של מקורות חברת מים בע”מ; ואולם מנהל הרשות הממשלתית רשאי להוסיף על הכמות האמורה, כמות שתיקבע בהתאם למצאי המים במפעל השפד”ן; )3( לעניין מי קולחין – כמות של 215 מיליון מטרים מעוקבים של מי קולחין ממפעלי מים להשבת קולחין; ואולם מנהל הרשות הממשלתית רשאי להוסיף על הכמות האמורה, כמות שתיקבע בהתאם למצאי המים במפעלי המים להשבת קולחין; )4( מים שפירים המופקים באזורים המנותקים המפורטים להלן: )א( באזור עמק בית שאן – כמות של 35 מיליון מטרים מעוקבים; )ב( באזור הערבה, מרכז ים המלח ודרומו – כמות של 13 מיליון מטרים מעוקבים; )ג( באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח – כמות של 22 מיליון מטרים מעוקבים; )ד( באזור עמק חרוד – כמות של 15 מיליון מטרים מעוקבים; )ה( מצא מנהל הרשות הממשלתית, כי מצאי המים באזור מן האזורים המנויים בפסקאות משנה )א( עד )ד( מאפשר זאת, רשאי הוא להוסיף על הכמות שהוקצתה לאותו אזור כמות של עד %25 מן הכמות שצוינה בפסקאות )א( עד )ד(, לפי העניין; )5( הכמויות האמורות בפסקאות )1( עד )4( יוקצו בידי מנהל הרשות הממשלתית בהתאם לאמות המידה שיקבע שר החקלאות ופיתוח הכפר ובשים 1.4.2013 9394 כללי המים )הסדר מפורט לאזור קיצוב( )הוראת שעה(, התשע”ג-2013 -2- לכ תויוכזה תורומש – דרשמה תנגהל הביבסה © כללי המים )הסדר מפורט לאזור קיצוב) )הוראת שעה(, התשע”ג-2013 לב ליכולת האספקה ולמערכות ההולכה והאספקה הקיימות לגבי כל אחד ממקורות המים. הקצאה לטבע 3. בשנת הרישוי 2013, כמות המים המוקצית למטרת ערכי טבע ונוף, כמשמעותה בסעיף 6(6( לחוק, תהיה לפי הוראות אלה: )1( מים שפירים – 26 מיליון מטרים מעוקבים, מתוכם 8 מיליון מטרים מעוקבים להפקה באזורים שנקבע לגביהם, שתוספת הפקה מהם היא בגדר “הפקת בצורת”, כהגדרתה בסעיף 6(7( לתוספת השנייה לחוק; )2( מי קולחים – 12 מיליון מטרים מעוקבים; )3( עלתה כמות הגשם על 570 מילימטרים, רשאי מנהל הרשות הממשלתית כדי למנוע פגיעות חמורות וארוכות טווח בערכי טבע ונוף להוסיף על הכמות האמורה בפסקת משנה )1( תוספת של עד 1 מיליון מטרים מעוקבים של מים שפירים; החלטת מנהל הרשות תהיה בהתחשב בתנאים ההידרולוגיים, בשים לב לצורך בשיפור מצב מקורות המים, ובאישור מועצת הרשות; )4( מנהל הרשות הממשלתית יקצה את הכמויות האמורות בסעיף זה לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה ועם מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, כהגדרתה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ”ח-1998, ובשים לב ליכולת האספקה ולמערכות ההולכה והאספקה הקיימות לגבי כל אחד ממקורות המים. י”ז בטבת התשע”ג )30 בדצמבר 2012( אלכסנדר קושניר יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב 9395 1.4.2013 -3- לכ תויוכזה תורומש – דרשמה תנגהל הביבסה ©

פרסום
Print Friendly, PDF & Email

בנוסף אולי תאהב/י

מצטרפים לדף הפייסבוק של מים-נט ונשארים מעודכנים כל הזמן‎

אודות מערכת פורטל מים נט

מערכת פורטל מים נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים ,ידיעות מהארץ העולם ועוד המון אינפורמציה בתחום תעשיית המים ותעשיית איכות הסביבה. בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

בידקו גם

כללי המים (קביעת תנאים ברישיון)(סדרי גביה), התשע”ז – 2017 – פניית מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב וליו”ר ועדת הפנים והגנת הסביבה

מצ”ב פניית מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב ליו”ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא כללי המים …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *